Fundacja "Centrum Kultury Retro"

ul. Krzywińska 13/14

03–324 Warszawa

e-mail: centrumkulturyretro@gmail.com

tel.: +48 608 559 871

NIP: 5242802094

REGON: 364475712

KRS: 0000618778

Konto bankowe Fundacji:

BNP Paribas Nr 28175000120000000033563345Cele Fundacji:


 1. Upowszechnianie kul­tury, sztuki, dzie­dzic­twa kul­tu­ro­wego i tradycji.

 2. Promowanie uczest­nic­twa w kulturze.

 3. Umożliwienie uczest­nic­twa w życiu kul­tu­ral­nym oso­bom wyklu­czo­nym lub zagro­żo­nym wyklu­cze­niem spo­łecz­nym ze względu na płeć, wiek, miej­sce zamiesz­ka­nia, sta­tus mate­rialny, nie­peł­no­spraw­ność, stan zdro­wia, pocho­dze­nie i inne czynniki.

 4. Działalność naukowa, oświa­towa i wydawnicza.

 5. Wspieranie edu­ka­cji arty­stycz­nej i kulturalnej.

 6. Podtrzymywanie tra­dy­cji naro­do­wej, pie­lę­gno­wa­nie pol­sko­ści oraz roz­woju świa­do­mo­ści naro­do­wej, oby­wa­tel­skiej i kulturowej.

 7. Promowanie regionu oraz jego mieszkańców.

 8. Wspieranie roz­woju wspól­not i spo­łecz­no­ści lokalnych.

 9. Rozwijanie mię­dzy­na­ro­do­wej współ­pracy kul­tu­ral­nej, pro­mo­wa­nie idei wie­lo­kul­tu­ro­wo­ści i inte­gra­cji europejskiej.

 10. Upowszechnianie pol­skiej kul­tury i kre­owa­nie obrazu Polski jako kraju tole­ran­cyj­nego i otwar­tego na inne kultury.

 11. Promocja ini­cja­tyw gospo­dar­czych, kul­tu­ro­twór­czych i edu­ka­cyj­nych zwią­za­nych z prze­ni­ka­niem kul­tur i ideą wielokulturowości.

 12. Wspieranie arty­stów i sze­roko poję­tej dzia­łal­no­ści artystycznej.

 13. Promowanie aktyw­no­ści arty­stycz­nej, szcze­gól­nie w dzie­dzi­nach: muzyka, taniec, sztuki wizu­alne, moda


Statut Fundacji

Telefon: +48 608 559 871

E-mail: piotrkopietz@gmail.com

Obserwuj mnie:

FacebookFacebookYouTubeYouTubeSpotify